TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BIST ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Finansman-Ekonomi
Number of pages: 199-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, makroekonomik değişkenlerin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi BIST endeksleri kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Ocak 2005-Aralık 2016 döneminde BIST-30, BIST-50 ve BIST-100 endeksleri ile makroekonomik değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla BIST-30, BIST-50 ve BIST-100 endekslerinin bağımlı değişken olduğu 3 ayrı model kurulmuştur. Çalışmada öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri vasıtasıyla değişkenlerin durağan olup olmadıkları belirlenmiştir. Kısa ve uzun dönem parametreleri hakkında bilgi vermesi amacıyla çalışmada, Pesaran, Shin ve Smith (2001) çalışmalarında tanımlanan sınır testi ve gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (ARDL) ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguların da her üç model için yapılan sınır testine göre BIST-30 %10, BIST-50 %5 ve BIST-100 %5 seviyesinde eşbütünleşme ilişkisine sahip olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan ARDL testi sonuçlarına göre ise uzun dönemde bağımlı değişken olarak belirlenen üç endeks ile Döviz, Faiz oranı ve UFE arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of basic macroeconomic variables on share earnings has been determined by using the ISE indexes. Within this context, the period of January 2005-December 2016, the cointegration relations between ISE-30, ISE-50 and ISE-100 indexes and macroeconomic variables have been analyzed. For this purpose, three separate models in which ISE-30, ISE-50, ISE-100 indexes are dependent variables have been set up. First of all, by means of Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips Perron (PP) unit root tests, it has been determined whether the variables are stable. With the aim of offering information about the short and long term parameters, the bound testing and lag defined in Pesaran, Shin and Smith’s (2001) studies have been examined by means of Autoregressive Distributed Lag (ARDL). According to the results of the bound testing applied to each model, it has been concluded that ISE-30, ISE-50 and ISE-100 can have cointegration relations at 10%, 5% and 5% levels respectively. As for the results of ARDL test, it has been found that a cointegration relation exists between the three indexes and the exchange rate, the interest rate as well as the producer price index, which have been used the dependent variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics