LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ÖĞRETİM ELEMANINDAN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 214-232
Year-Number: 2017-54

Abstract

Bu günün ekonomik ve sosyal şartlarındaki değişmelere adapte olacak yetenekte ve bilgide muhasebe meslek mensubu yetiştirmenin ana temelini etkin bir muhasebe eğitimi oluşturmaktadır. Muhasebe alanında yaşanan gelişmeler muhasebe eğitimini etkinleştirecek yeni yöntem arayışlarını da beraberinde getirmektedir. Oluşturulacak yeni eğitim yöntemlerinin de odak noktasını öğretim elemanları ve öğrenciler oluşturmaktadır. Dolayısıyla öğretim elemanlarının ve öğrencilerin görüşleri yapılacak olan çalışmalara yol gösterici nitelik taşımaktadır. Çalışmanın amacı; lisans düzeyinde muhasebe eğitimi alan işletme bölümü öğrencilerinin başarılarını etkileyen faktörler ve öğretim elemanından beklentilerinin ortaya koyulmasıdır. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin muhasebe derslerinde başarılı olmalarını etkileyen en önemli faktörün “Aileme karşı olan sorumluluklarım derslerdeki başarımı etkilemektedir” önermesi, öğrencilerin muhasebe derslerinde başarısız olmalarını etkileyen en önemli faktörün ise “Öğretim elemanının dersleri teorik olarak işlemesi başarımı olumsuz etkilemektedir” önermesinin olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğretim elemanından beklentileri incelendiğinde bu bölümdeki önermelere verdikleri cevapların ortalamalarına göre en yüksek ortalamayı “Öğretim elemanı not vermede adaletli olmalıdır” önermesi almıştır.

Keywords

Abstract

The main basis of the training of skilled and informative accounting professionals who will adapt to the changes in today's economic and social circumstances is effective accounting education. The developments in the field of accounting bring along new ways of searching to activate accounting education. The focal points of the new training methods to be formed are the members of the professions, the teaching staff and the students. Therefore, the opinions of the teaching staff and students are like guidelines for the further research. This study aims to exhibit the factors affectıng the performance of the undergraduate students of busıness undertakıng accountıng educatıon and the expectatıons from teachıng staff. According to the findings of the research, the most important factor affecting the success of the students in accounting courses is the proposition of " responsibilities to the family affect my performance in the courses", and the most important factor that affects the students to fail in accounting courses is the proposition of "the teaching staff’s theoretical teaching negatively affect my performance in the courses". When the students' expectations from the teaching staff are examined, the highest averages according to the averages of the answers given in this section belongs to the proposition of "Teaching staff should be while marking".

Keywords