SEYAHAT EDENLERİN BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Turizm
Number of pages: 459-474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm işletmeleri küreselleşme, teknolojik gelişme, özellikle de internetin satın alma kararlarında etkin bir rol oynaması sonucunda, uluslararası turizm pazarındaki paylarını arttırmak için zorlu bir yarış içine girmişlerdir. Bu yarışı kazanabilmek açısından tüketici davranışlarını ve bu davranışları etkileyen faktörleri belirlemek turizm işletmelerinin pazarlama faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu nedenle çalışmanın temel amacı seyahat edenlerin çevrimiçi bilgi arama davranışlarının değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak son iki yıl içerisinde en az bir kez seyahat etmiş ve bununla birlikte seyahat öncesi, seyahat esnası veya seyahat sonrası sosyal medya araçlarını kullanmış olan yerli ve yabancı turistlerin bilgi arama davranışları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların demografik özellikleri ile bilgi arama davranışları arasındaki ilişkiyi değerlendirildiğinde erkeklerin kadınlara oranla tatil planlama sürecinde daha sık internet kullandığı tespit edilmiştir. Çevrimiçi kullanıcı yorumu okuma sıklığı bakımından bir değerlendirme yapıldığında kadınların erkeklere oranla çevrimiçi yorumlara daha fazla önem verdiği görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yaşları arttıkça internet kullanım ve çevrimiçi kullanıcı yorumları okuma sıklıkları düşmektedir.

Keywords

Abstract

The resaults of globization, technological advancement and a spacialy results of effect of internet on purchesing decision, tourism establishments get into difficult competition to increase one’s tourism market share. To determine of consumer behaviour and the factors which is effect to consumer behaviour, provide positive contribution to marketing facilities of tourism establishments. Therefor main aims of this research evaluate online information seeking behaviors of traveler. Towards this purpose information seeking behaviors of domestic and foreign tourists who traveled in the least two years and used social media tools in pre-travel, during travel and post travel time, was examined. According to results of research, when the relationship is assessed between participant’s demographic characteristics and the information seeking behaviors, it has detected that male travelers use more internet than female travelers during the holiday plannig process. When the evaluation is made in terms of reading frequency of online users reviews, it is observed that womens more pay attantions to online user reviews than mans also when the age of participants ingrease, reading frequenciy of online users reviews and usage of internet are falling.

Keywords