ACİL BARINMA YAPILARINDA KULLANICI İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ TASARIM ÖZELLİKLERİNE TASARIMCI VE KULLANICI BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : Mimarlık
Number of pages: 701-745
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meydana gelen bir afet sonrasında evlerinden olan afetzedelerin en önemli ve birincil ihtiyacı barınmadır. Ülkemizde ve dünyada daha önce meydana gelen afetlerde barınmaya ilişkin çeşitli çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Fakat bulunan çözümler genel geçer esaslara dayandığından çoğu zaman bölgesel gereksinimlere yanıt vermekten uzak kalmıştır. Bu çalışmada acil barınma yapısı tasarım özelliklerine yönelik literatürde yer alan örnekler incelenmiş, bu çalışmalardan da yararlanılarak doğrudan kullanıcıyla ilişki içinde olan tasarım özellikleri belirlenmiştir. Belirlenen bu özelliklerin 2011 Van – Erciş afetzedelerine uygulanan anket çalışması yoluyla önceliklendirilmesi ve afetzedeler açısından yeterliliklerinin değerlendirilmesine çalışılmıştır. Afetzedelere uygulanan anket ile örtüşen sorulardan oluşan ikinci bir anket uygulaması da internet üzerinden tasarımcı sıfatıyla mimarlara uygulanmıştır. Bu iki anket uygulaması sonucunda afetzedelerden ve tasarımcılardan elde edilen verilerin belirlenen tasarım özellikleri bazında karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda belirlenen tasarım özelliklerinin kullanıcılar için ifade ettiği yeterlilik dereceleri ile tasarımcılar için acil barınma yapısı tasarımı için ifade ettiği önem derecelerinin birbiri ile örtüşüp örtüşmediği değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In the aftermath of a disaster, for the disaster victims who lost their homes, most important and primary need is a shelter. In our country and around the world people are in search for a solution for sheltering problems after a disaster. But, de facto solutions are usually not adequate to meet the regional needs. In this study, emergency shelter fundamental design characteristics directly related to disaster victims were determined with the help of reviewed samples in the literature regarding emergency shelter design characteristics. The determined fundamental design characteristics were prioritized and their sufficiency with regards to disaster victims were evaluated using the result of the survey applied to disaster victims of 2011 Van – Ercis earthquake. A second online survey, comprising of questions corresponding to those in the survey directed to the disaster victims, was directed to architects as the designers. A comparison was made, on the basis of determined design characteristics, of the data acquired from designers and disaster victims as a result of these two surveys. As the result of the comparison, it was evaluated if the sufficiency of design characteristics determined from the victims' point of view correspond to the order of priority of these design characteristics from the designers' point of view.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics