ERKEK SPORCULARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU VE SOMATO-TİPLERİN İVMELENME HIZI ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 345-360
Year-Number: 2017-54

Abstract

Bu çalışmanın amacı, erkek sporcularda vücut kompozisyonu ve somatotiple-rin ivmelenme hızı üzerine etkilerinin belirlenmesidir. Somatotiplerin gruplara göre aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri; Endomorf grubu (n=20); yaş 20.95±2.80 yıl, boy 169.40±2.68 cm kilo 66.20±4.74 kg, Mezo-morf grubu (n=20); yaş 20.60±3.15 yıl, boy 172.25±7.34 cm kilo 69.95±10.28 kg, Ektomorf grubu (n=20); yaş 19.40±1.46 yıl, boy 178.10±6.04 cm kilo 62.05±7.19 kg olan 18-30 yaş arasındaki elit sporcular üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırmada ölçümler sonunda elde edilen veri-ler, Windows için SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve an-lamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Somatotiplerin vücut kompozisyonu ve-rileri bakımından karşılaştırıldığında; boy değişkeninde, endomorfi ve ekto-morfi arasında (p<0.001), mezomorfi ve ektomorfi arasında (p<0.05), vücut kitle indeksi değişkeninde, ektomorfi ve endomorfi arasında (p<0.001), ekto-morfi ve mezomorfi arasında (p<0.001), vücut yağ yüzdesi değişkeninde, ek-tomorfi ve endomorfi arasında (p<0.001), endomorfi ve mezomorfi arasında (p<0.001), yağ kütle (kg) değişkeninde, ektomorfi ve endomorfi arasında (p<0.001), endomorfi ve mezomorfi arasında (p<0.001) ve yağsız kütle (kg) değişkeninde, endomorfi ve mezomorfi arasında (p<0.05) düzeyinde anlamlı-lık tespit edilmiştir. Yaş ve kilo değişkeninde somatotip grupları arasında her-hangi bir anlamlılık (p>0.05) tespit edilmemiştir. Somatotiplerde en iyi ivme-lenme test değerleri (sn) 0-5 m, 5-10 m, 10-15 m sıralaması; Mezomorfi, Ek-tomorfi ve Endomorfi şeklinde tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to evaluate the effects of somatotypes and body com-position on acceleration speed in male athletes. Each somatotype groups in-cluded 20 athletes. The study was performed with elite athletes aged between 18 and 30 years. Mean values of age, height, and body weight were deter-mined for all somatotype groups. The mean ages of endomorph, mesomorph and ectomorph groups were 20.95±2.80, 20.60±3.15, and 19.40±1.46 years respectively. The mean heights of endomorph, mesomorph and ectomorph groups were 169.40±2.68, 172.25±7.34 and 178.10±6.04 cm respective-ly. The mean weights of endomorph, mesomorph and ectomorph groups were 66.20±4.74, 69.95±10.28, and 62.05±7.19 kg respectively. Statistical analysis was performed by using SPSS ver 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Data were expressed as mean ± standard deviation for metric variables. A value of p<0.05 was accepted statistically significant. Somatotypes were compared with data of body compositions of the subjects. A significant dif-ference was found in height between endomorph and ectomorph (p<0.001), and mesomorph and ectomorph (p<0.05). We determined similar results when we compared with body mass index (p<0.001). Also there was a significant difference between the groups’ ectomorph and endomorph (p<0.001), and endomorph and mesomorph (p<0.001) when we compared with body fat per-centage, and fat mass variables. Endomorph and mesomorph groups were found statistically significant difference when we compared with fat free mass (p<0.05). There was no significant difference between the groups compared with age and weight. The test values of 0-5, 5-10 and 10-15 m were evaluat-ed. We determined that the best acceleration values were sorted as meso-morph, ectomorph, and endomorph.

Keywords