SİYASAL PAZARLAMA ÜZERİNE TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINA DAİR BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : İşletme/Siyasal Pazarlama
Number of pages: 92-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal pazarlama literatürdeki geçmişi bakımından, görece yeni bir disiplin sayılmasına karşın, fiiliyatta evveli çok eskilere dayanmaktadır. Öyle ki, iktidar mefhumunun ortaya çıkışından itibaren toplumu yönetme işine tâlip olan kişi veya gruplar kitleleri peşlerinden sürükleyebilmek amacıyla türlü yöntemler uygulamışlardır. Demokratik toplum düzenlerinde seçim sistemleri sayesinde siyaset yapmak ve yaymak faaliyetleri, seçmenlerce siyasi partilere verilmektedir. Siyasi partiler ve kişiler (lider, aday ve parti kadroları) bu görevi almak amacıyla seçmeni iknâ çabalarına girişmektedirler. Bu çabaların tümü siyasal pazarlamanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de siyasal pazarlama konusunda gerçekleştirilmiş lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tez çalışmaları yöntem, uygulama alanları ve içerikleri açısından incelenmiştir. İncelemeye tabi tutulan tezlere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi vasıtasıyla ulaşılmıştır. İnceleme içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, konuyla ilgili sonraki çalışmalara rehberlik edebilmesi vesilesiyle önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Although political marketing has been a relatively new discipline because of its historical background in the literature, it actually goes back a long way in history. In fact, the persons or groups aspiring to rule others have been practicing various methods to get masses follow them. In a democratic society, political parties are given the chance to do and inspire political activities by the voters. Thus, political parties or persons (leaders, candidates and party staff) set out to convince voters to get assigned. All these efforts to persuade voters are the subject of political marketing. The postgraduate (master and doctoral) studies on political marketing in Turkey are reviewed in terms of methodology, implementation and content in this study. The master's theses and dissertations were retrieved from the Higher Education Council National Thesis/Dissertation Center. Content analysis method was utilized for the review. The findings of the study may guide the future research on the subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics