KADINLARIN SPORA KATILIMINDA BEDEN ALGILARININ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : SOSYAL
Number of pages: 692-700
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; Elazığ İl merkezindeki kadınların spora katılımında beden algısının etkisini belirlemeye yöneliktir. Elazığ İl merkezinde kadınlara yönelik program düzenleyen 15 spor merkezinde spor yapan ve ana kütleyi temsil ettiği varsayılan 416 kadın araştırmaya dahil edilmiştir. İki aşamadan oluşan araştırmada literatür desteği ile kavramsal çerçeve oluşturulduktan sonra amaca yönelik anket uygulanmış ve çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur. Araştırmanın amacına yönelik Secard ve Jourard tarafından geliştirilen, Selim Hovardaoğlu tarafından Türkçeye uyarlanan “beden algısı ölçeği” uygulanmıştır. Anketin birinci kısmı bazı değişkenlerden oluşurken, vücudun çeşitli bölümleri hakkında memnuniyet durumunun 40 madde ile belirlendiği toplam puanların elde edildiği ölçek kullanılmıştır. Her maddeye 1 (hiç beğenmiyorum) ile 5 (çok beğeniyorum) arası puan verilmekte ve 40 ile 200 arası puan alınabilmektedir. Toplanan puanların yükselmesi beden algısının artması anlamına gelmektedir. Beden algı puanları dikkate alındığında; minimum değerin 47,00 puan, maksimum değerin ise 165,00 puan olduğu gözlenmiştir. Beden algı puan ortalamasının ise = 92,16 olduğu, “çok beğeniyorum” ile “hiç beğenmiyorum” skalası içerisindeki ortalama değerin ise “pek beğenmiyorum” düzeyinde ( = 2,11) ortalama puana sahip olarak, kadınların bedenlerinden memnun olmadıkları görülmüştür. Kadınlar bedenlerinden memnun olmasalar da spor salonlarına devam etmelerinde beden algılarının etkili olmadığı belirtilmekle beraber, eşleri ve çevrelerinin algılarının spor yapmada etkili olduğu belirlenmiştir. Spor Yapma Nedenlerine Göre Beden Algı puan ortalamalarına bakıldığında, en yüksek ortalamanın doğum sonrası ( =93,87) sırasıyla doktor tavsiyesi, kilo vermek ve en düşük ortalamanın ise sağlıklı yaşam ( = 91,33) olduğu görülmektedir. Spor yapma nedenleri ile beden algı puan ortalamaları arasında farklılık olmasına rağmen bu farklılık anlamlı kabul edilmemiştir.

Keywords

Abstract

This research is for determining the impact of the physical perceptions of the women in Elazıg city center. Assumed as the representatives of the main mass, 416 women, doing sport in 15 sport centers which organize programs for women in the city center of Elazıg, were included in the study. In the research which consists of two stages, a questionnaire was applied for this purpose and reached some conclusions after creating a conceptual framework with the help of literature. For ensuring the purpose of the research, “the scale of body perception”, which was developed by Secard and Jourard and then adapted to Turkish by Selım Hovardaoglu, was employed. While the first part of the questionnaire consists of some variables, the scale, in which the satisfactions of the various parts of the body were determined by 40 articles and total points were obtained, was used. A point between 1 (in no way) and 5 (I like it very much) is given for each article and a point between 40 and 200 can be obtained totally. The increase of the total points means the increase of the body perception. When the body perception points were taken into account, it was viewed that the minimum value is 47, 00 and the maximum value is 165,00 points. It was also viewed that the average points of the body perception was = 92, 16, the average value of the “I like it very much” and “in no way” scale was the level of “I don’t like much” ( = 2, 11). And in this way it was observed that the women were not satisfied with their bodies. Although the women weren’t satisfied with their bodies, they expressed their body perceptions were not effective on their continuing the sport centers, but the perceptions of their husbands and their social environments. When the averages of the body perception points are viewed according to the reasons of sport making, the highest average is post pregnancy ( =93, 87), and respectively doctor suggestion, losing weight and the lowest average is the healthy lifestyle ( = 91,33). Although there is a difference between the reasons of sport making and the average points of the body perception, this difference is considered significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics