TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUK KİTAPLARI VE DERGİLERİNDE TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ ÖĞELERİ

Author:

Number of pages: 34-46
Year-Number: 2017-54

Abstract

“Türkiye’deki çocuk kitapları ve dergilerinde Türk Müzik Kültürü Öğeleri” isimli araştırmada ülkemizde basılmış Türk Müzik Kültürü’nü çocuklara tanıtmaya yönelik kitap ve dergiler incelenmiştir. Kitap ve dergiler 0-6 ve 7-10 yaş grupları çerçevesinde ele alınmıştır. Toplam 6 dergi ve 14 kitap bu kapsamda araştırılmıştır. Kitap ve dergiler 2005-2017 yıllarını kapsamaktadır. Kitaplar ve dergiler yedi başlıkta sıralanmıştır. Biyografi, etkinlik, çalgı, yorumcu, tanım-örnek ve Türk Müzik Kültürü ile aynı anda Batı müziği içerip içermeme yönleri açısından analiz edilmiştir. Ayrıca kitaplarda CD olup olmama durumu ele alınmıştır. CD’lerin sözlü mü yoksa enstrümental mi olduğu tespit edilmiştir. Kitap ve dergilerde en çok çalgıya yer verildiği gözlemlenmiştir. Araştırma, betimsel bir yöntem olan tarama yöntemi ile irdelenmiştir. Araştırmanın verileri doğrultusunda Türk Müzik Kültürü’nü tanıtıcı kitapların arttırılması ve dergilerin bu konudaki sayılara ve başlıklara daha çok yer vermesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The research entitled 'Elements of Turkish Music Culture in Children Books and Magazines in Turkey' was examined with analysis of books and magazines which aim to help children become familiar with Turkish music culture. They are focused on the 0-10 age groups and embody the years between 2005-2017. Books and magazines are categorized under seven headlines. Biography, activity, musical instrument, interpreter, definiton-sample and the aspect of whether or not includes Turkish Music Culture and Western Music qualities at the same time were subjects of analysis. The books which may or may not have a CD included was also an important factor in this research. The research has been studied by the use of screening method which, is defined as a descriptive method. According to the result of this research, it is very important to increase the number of the books and magazines which is specifically related to Turkish Music Culture.

Keywords