İNTERNET VE SOSYAL MEDYA ARAÇLARININ EĞİTİMDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, BEYŞEHİR ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 682-691
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik değişimlerle birlikte işletmeler, yönetim, finans, üretim, pazarlama, ar-ge ve insan kaynakları gibi bölümlerinde yeni iş tasarımları gerçekleştirmiş-tirler. İnternetin kullanımının artmasıyla ortaya çıkan ve toplumun her kesimi-ni etkileyen sosyal medya, eğitimcilerin hayatında da önemli hale gelmiştir. Bu araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenlerin sosyal medyanın eğitimde kul-lanılmasına ilişkin görüşleri ve bazı değişkenlerle arasındaki anlamlılık durum-ları araştırılmıştır. Çalışma ampirik bir araştırma niteliğinde olup, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmaktadır. Araştırmanın örneklemini Konya’nın Beyşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların ilkokul, ortao-kul ve lise öğretmen, müdür yardımcısı ve müdürleri oluşturmaktadır. Araş-tırma kapsamında geçerli 395 anket analiz için değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın analizinde SPSS23 programından faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilecek bilgilerin yazına faydalı bilgiler sağlaması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Along with technological changes, businesses have implemented new business designs in their departments such as management, finance, production, marketing, research and human resources. Social media, which has emerged with the increase in internet use and affected every part of the society, has become significant also in the lives of educators. Approaches of head masters and teachers on use of social media in education and cases of relevance among some variables are explored in this study. The research has the characteristics of an empirical study and questionnaire technique is used as data collection tool. The sampling of the research is of primary, secondary and high school teachers, head masters and deputy head masters in the schools that are affiliates of Beysehir District Directorate of National Education of Konya Province. 395 valid questionnaires within the scope of the research are considered for analysis. SPSS23 software is benefitted in the analysis of the research. It is aimed with the findings of this research to be obtained at the end to present beneficial information for literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics