ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI, BEYŞEHİR EĞİTİM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 668-681
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte internet ve sosyal ağlar sadece bireyler ara-sı iletişimi destek olmakla kalmamış, örgütlerde de örgütsel iletişime destek olacak, örgüt kademlerinin her aşamasında bilginin hızlı ve kolay paylaşımına imkân sağlayan yeni kanalların kullanımını hızlandırmıştır. Çalışmada internet ve sosyal medya araçlarının öğretmenlerin örgütsel iletişim faaliyetlerinde ne-denli etkili kullanıldığının araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma ampirik bir araştırma niteliğinde olup, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmak-tadır. Araştırmanın örneklemini Konya’nın Beyşehir ilçe Milli Eğitim Müdür-lüğüne bağlı okulların ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen, müdür yardımcısı ve müdürleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında geçerli 395 anket analiz için değerlendirmeye alınmıştır. Örneklemede %95 güven düzeyi ve %5 güven aralığı hedeflenmiştir. Araştırmanın analizinde SPSS23 programından faydala-nılmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilecek bulguların alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması, yazına ve pratik uygulamaya yönelik yararlı bilgiler sunması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Internet and social networks not only is supportive for communication among i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics