BULANIK AHP YÖNTEMİNİN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN SEÇİMİNDE KULLANILMASI: BURSA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-55
Language : null
Konu : Ekonometri Bölümü
Number of pages: 60-74
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde sanayi alanında yaşanan gelişmeler, teknolojinin ilerlemesi, nüfusun artması gibi nedenlerden dolayı enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının dünyada ciddi çevre sorunlarına yol açması, rezervlerinin yakın gelecekte tükenecek olması, fiyat istikrarsızlıkları gibi sebeplerden yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş, jeotermal, rüzgar, hidroelektrik, biokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları ülkeler tarafından tercih edilen alternatif enerji kaynaklarıdır. Çalışmamız, Bursa’da yatırım yapmayı plânlayan bir firmanın yenilenebilir enerji kaynaklarından en uygun olanın seçimine ilişkindir. Bu amacı gerçekleştirmek için konusunda uzman olan mühendisler ile kriter ve alternatifler belirlenmiştir. Ana kriterler; enerji verimliliği, çevresel etkiler, enerji arz güvenliği, yatırım maliyetlerinin uygunluğu ve devlet teşviki kriterleridir. Bu kriterler ile yenilenebilir enerji kaynak alternatifleri olarak güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal enerji türleri ele alınmıştır. Bu alternatifler arasından seçim yapılırken Bulanık analitik hiyerarşi süreç (BAHP) yöntemi kullanılmıştır. Değerlendirme sonucunda en uygun yenilenebilir enerji kaynakların hidroelektrik enerji ve rüzgâr enerjisi olduğu firmaya bildirilmiştir.

Keywords

Abstract

The need for new energy sources is growing for various reasons, such as industrial and technological developments and population growth. In addition, the interest in renewable energy sources has increased because fuels derived from fossil energy sources cause serious environmental problems; fossil energy reserves will soon be extinct; and prices for fossil energy are unstable. Renewable energy sources such as solar, geothermal, wind, hydroelectric, and biomass energy are the alternative energy sources preferred by many countries. This study aims at selecting the most appropriate renewable energy source by company planning to make investment in Bursa. Criteria and alternatives were evaluated by engineers who are experts in this field. The main criteria include energy efficiency, environmental effects, security of energy supply, reasonable investment costs, and governmental promotion. Considering these criteria, solar, wind, hydroelectric, and geothermal energy were accepted as the preferable renewable energy source alternatives. A fuzzy analytic hierarchy process method was used to select sources among these alternatives. The outcome of the evaluation suggested that the most appropriate renewable energy sources are hydroelectric and wind energy; this outcome was reported to the company.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics