AFYONKARAHİSAR VE KÜTAHYA İLLERİNDEKİ HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARININ PROFİLİ VE YATIRIM KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : Finans
Number of pages: 257-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yatırımcı profili ve bu yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin analizi hisse senedi piyasalarında meydana gelen fiyat hareketlerinin analizinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki borsa yatırımcılarının profilinin belirlenmesi, yatırımcıların kararlarını etkileyen demografik, sosyal ve ekonomik faktörlerin ortaya konulması ve yatırımcıların bilgi seviyelerinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda borsa yatırımcıları ile anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bazı faktörlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşundan elde edilen ve Türkiye’deki genel yatırımcı profiline ait bazı istatistikler ile benzer olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ise, yatırımcılar borsa yatırımı konularında fazla bilgiye sahip değildir, bu nedenle rasyonel bir yatırımcı gibi hareket edememektedir. Ayrıca; yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu, aile nüfusu ve gelir gibi demografik, sosyal ve ekonomik birçok faktörün yatırımcı kararlarını etkilediği yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The analysis of the investor profile and the factors affecting these investors' investment decisions has an important place in the analysis of the price movements in the stock market. The aim of this study is to determine the profile of the stock market investors in Afyonkarahisar and Kutahya, to reveal the demographic, social and economic factors affecting the investors 'decisions and to determine the investors' knowledge levels. For this purpose, a survey study was conducted with stock market investors. It is seen that some of the factors obtained from this study are similar to some statistics obtained from the Central Securities Depository For Capital Market Instruments and belonging to the general investor profile in Turkey. According to the results of this study, investors do not have a lot of information on stock market investments and therefore cannot act like a rational investor. Furthermore; Demographic, social and economic factors such as age, gender, occupation, educational status, family population and income were found to be influential on investor decisions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics