BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Beden Eğitimi
Number of pages: 492-501
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma beden eğitimi öğretmen adaylarının liderlik özelliklerinin bazı demografik özellikler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Fırat Üniversitesinde öğrenim gören 129 Beden Eğitimi Öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Lee G. Bolman ve Terrence E. Deal (1990) tarafından geliştirilen ve ülkemizde geçerlik-güvenirlik çalışması Dereli (2003) tarafından yapılan “Liderlik Yönelimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları, beden eğitimi öğretmen adaylarının liderlik puanlarının yüksek olduğunu göstermiştir. Milli sporcu olma, aktif spor yapma ve spor branşları değişkenlerinde anlamlı farklılık bulunmazken; okudukları sınıf değişkeninde anlamlı farklılık bulunmuştur. Liderlik alt boyutlarında öğrencilerin insan kaynaklı liderlik puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir

Keywords

Abstract

This research was carried out ın order to ınvestigate some demographıc feature of the leadership specıalıty of physıcal education teacher candidates. Research at Firat University educated 129 physical education teacher candidates ın participated. In Research was used as a data collection tool the "Leadership Orientation Scale" developed by Lee G. Bolman and Terrence E. Deal (1990) and developed by Dereli (2003) is a validity and reliability study in our country. In the analysis of the data was used t-test, one way ANOVA test. Results of the analysis exhıbıted that were hıgh leadershıp poınt the physıcal educatıon teachers. While there are no significant differences in the variables of becoming a national athlete, active sports and sports branches; A significant difference was found by they read in the class variable. It was determined that the leadership poınt of the students were higher in the leadership sub-dimensions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics