YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE UYGULAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-53
Number of pages: 650-667
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Mersin ve Sakarya Üniversitesindeki kalite uygulamalarının pratik sonuçları ile iş tatmini arasındaki ilişki düzeyini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda analiz birimine, iki ayrı üniversitede görev yapan akademik ve idari personelin tutumları konu edinilmiştir. Likert tipindeki 20 soruluk minnesota iş tatmin ölçeği ve 32 soruluk toplam kalite yönetimi ölçeği kullanılarak personel tutumları hakkında sayısal değerler elde edilmiştir. Toplanan veriler daha sonra SPSS20 istatistik programına işlenerek analiz edilmiştir. Çalışmada, verilerin normal dağılımdan farklılaştığı görüldüğünden parametrik olmayan testler kullanılmış olup ayrıca üniversite, cinsiyet, unvan, çalışma süresi ve aylık gelir gibi değişkenlerin standart sapmaları ve aritmetik ortalamaları bulunmaktadır. Spearman's Rho Korelasyon analizi sonucunda da kalite uygulamaları değişkenleri ile iş tatmini arasında pozitif yönde ilişki olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the relationship level between the practical results of quality applications and job satisfaction in Mersin and Sakarya Universities. In this study, the attitudes of academics and employees of these universities were addressed. Numerical values of employee attitudes were obtained through Likert-type Minnesota Satisfaction Questionnaire with 20 questions and Total Quality Management Scale with 32 questions. The collected data were analyzed through SPSS20 statistical program. In this study, nonparametric tests were used as the data differed from normal distribution. Also, the research includes standard deviations and arithmetic means of variables such as university, gender, title, duration of work and monthly income. At the end of Spearman's Rho Correlation Analysis, a positive correlation exists between quality applications variables and job satisfaction.

Keywords