ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES DURUMLARI,BİYO-PSİKO SOSYAL DURUMLARI VE STRESLE BAŞ ETME DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-53
Language : null
Konu : Sosyal Psikoloji
Number of pages: 616-633
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin algılanan stres düzeyleri, biyo-psiko sosyal durumlarını ile stresle baş etme davranışlarının arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde yapılmıştır. Araştırma Muş Alparslan Üniversitesinde Eylül 2016-Kasım 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş tüm öğrenciler (N=246) çalışmaya alınmak istenmiş fakat araştırmayı kabul eden 206 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veri toplamada “Öğrencilerin sosyo- demografik özelliklerine ait sorular ”, “Hemşirelik öğrencileri için Algılanan Stres (HÖASÖ), Biyo-Psiko-Sosyal Cevap (HÖBCÖ) ve Stresle Baş Etme Davranışları Ölçekleri (HÖSBDÖ) ” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra öğrencilere açıklamalar yapılarak gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, spearman koreleasyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda HÖASÖ, HÖBCÖ ve HÖSBDÖ toplam puan ortalamaları ölçek puan ortalamasının altında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin anne eğitim durumu, ailelerin tutumu ve kendilerini problem çözücü olarak değerlendirmeleri ile HÖASÖ, HÖBCÖ ve HÖSBDÖ arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca bu çalışmada HÖASÖ ile HÖBCÖ pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bu çalışma Alanya Alaattin Keykubad Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunulmuştur

Keywords

Abstract

This study was conducted in a descriptive and relationship-seeking manner in order to examine the relationship between perceived stress levels, bio-psycho social status and coping behaviors of stressed students in the nursing department. The research was carried out at Mus Alparslan University between September 2016 and November 2016. All the students (N=246) who were not selected as sample in the survey were asked to work, but the study was completed with 206 students who accepted to collaborate. The research was carried out between October 2016 and December 2016 at Muş Alparslan University in Mus province of Eastern Anatolia, Turkey. In the dataset "Sociodemographic Characteristics of Students", "Perceived Stress, Biological-Psycho-Social Response and Stress-Coping Behaviors Scales for Nursing Students" were used. After the approval of the ethics committee for the research and the permission of the institution, explanations were made for the students and data were collected on the basis of volunteerism. In the evaluation of the data, frequency and percentage calculations, distribution of data, t test in independent groups, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H, spearman correlation analysis and one way anova were used. As a result of the evaluation of the research data, it was determined that the average score of perceived stress scale, bio-psycho-social response, and coping behaviours of stress scales is below the scale point average. The difference perceived stress scale, bio-psycho-social response, and coping behaviours of stress scales between the mother's educational status, the attitudes of the parents, and their perception of problem solver were found to be statistically significant (P<0.05).There was a significant positive correlation between perceived stress scale, and bio-psycho-social response (p <0.05).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics