ÖRGÜTSEL SİNİZM: SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI’NDA GÖREVLİ AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-55
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Spor Bilimleri/Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 373-382
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgüt yapısı gösteren kurum ve kuruluşlar, belirli bir amaç için bir araya gelmiş toplumsal yapılanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademisyenler, bu yapılanmalar içerisinde önemli yer tutmaktadır. Bu düşünceden hareketle araştırmanın amacı; Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim kurumlarında görevli akademik personelin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu; Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumları’nda görev yapan 246’sı erkek, 69’u kadın olmak üzere toplam 315 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilen, Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler; betimsel istatistik, bağımsız iki grup için t-testi ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; medeni durum değişkeni incelendiğinde evli ile bekâr olan akademisyenler arasında istatistiki olarak farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Institutions and organizations that show organizational structure are confronted as social structures that come together for a certain purpose. Academicians have an important place in these structures. The aim of researching this thought, examination of organizational cynicism levels of academic personnel working in higher education institutions that provide sports education. Working group of the study consists of 315 (246 male, 69 female) academicians working in higher education institutions and providing sports education. In the study, “Organizational Cynicism Scale” developed by Brandes, Dharwadkar and Dean (1999), adapted to Turkish by Kalağan (2009), with "Personal Information Form" created by the researchers was used. Data was analyzed by descriptive statistics, t-test for independent two groups and multivariate analysis of variance (MANOVA). As a result of research, when the marital status variable was examined, statistically difference was found between married and unmarried academics.

Keywords