SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KANITA DAYALI TUTUM ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 648-661
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma hemşirelerin problem çözme becerilerinin kanıta yönelik tutum algıları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş tüm hemşireler(n=368) çalışmaya alınmak istenmiş fakat çalışmayı kabul eden 150 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırma, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi, Muş ilinde bulunan Muş Devlet Hastanesinde Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplamada “Hemşirelerin sosyo- demografik özelliklerine ait sorular ”, “Problem Çözme Envanteri’’ ile ‘’Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği ” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra hemşirelere açıklamalar yapılarak gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, çoklu regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algıları üzerinde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001). Bu çalışmada, hemşirelerin problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algılarını etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışma Alanya Alaattin Keykubad Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was carried out to examine the effect of problem solving skills of nurses on perceptions of attitudes toward the evidence. All the employees who were not selected as sample in the survey were asked to work, but the study was completed with 150 nurses who accepted to collaborate. The research was carried out between October 2016 and December 2016 at Muş State Hospital in Mus province of Eastern Anatolia, Turkey. In the dataset, "Sociodemographic Characteristics of Nurses", "Problem Solving Inventory" and " Attitude Towards EvidenceBased Nursing Questionnaire" were used. After the approval of the ethics committee for the research and the permission of the institution, explanations were made for the nurses and data were collected on the basis of volunteerism. In the evaluation of the data, frequency and percentage calculations, distribution of data, t test in independent groups, multiple regression analysis and one way ANOVA were used. A significant relationship was found in problem solving skills of health workers on evidence-based perceptions of attitude (p<0.001). In this study, it was determined that problem solving skills of nurses affected the perception of evidence-based attitudes.

Keywords