REKABET STRATEJİLERİ İLE KURUMSAL İTİBAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 568-587
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin uyguladıkları rekabet stratejileri ile sahip olduğu kurumsal itibar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler ise beş yıldızlı otel işletmelerinin üst düzey yöneticilerine uygulanan anket tekniği ile elde edilmiştir. Toplamda 303 ankete ulaşılmış ve analiz gerçekleşmiştir. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, korelasyon ve faktör analizine yer verilmiştir. Araştırmada yapısal eşitlik modeli kapsamında oluşturulan modele yönelik ise Path analizi uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS 22.00 ve LISREL 8.72 Paket programları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmelerinin uyguladığı rekabet stratejileri ile kurumsal itibarı arasında istatistiksel olarak pozitif yönde, anlamlı bir ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between corporate reputation possessed by hotel operators and applied competition strategies. For this purpose, quantitative research method has been applied in the study. The research is made up of five star hotels in Turkey. Survey data were obtained by questionnaire technique applied to senior managers of five star hotel enterprises. A total of 303 surveys were conducted and analyzed. Percent, frequency, correlations and factor analysis were included in the analysis of the obtained data. Path analysis was applied to the model created within the structural equality model in the study. In the analysis of the data, SPSS 22.00 and LISREL 8.72 package programs were used. As a result of the research, it has been found that there is a statistically significant positive correlation between the competition strategies and the corporate reputation of the five star hotels in Turkey.

Keywords