EĞİTİMİN TOPLUMSAL FAYDA ÜZERİNDE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : Nicel Karar Yöntemleri, Eğitim
Number of pages: 317-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2000 yılında OECD-Avrupa Yatırım Bankası çalışmasında eğitimin neden olduğu çeşitli faydalar incelenmiş ve eğitimin dokuz net çıktısından bahsedilmiştir: gelirlerdeki artış, daha iyi birey ve halk sağlığı, düşük doğurganlık oranı, demokratikleşme, siyasi istikrar, yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması, artan çevre bilinci, suç oranındaki düşme, toplumsal suçlarda ve mülkiyet suçlarında düşme. Bu çalışmada eğitimin yukarıda verilen net çıktılara etkisi Türkiye’deki iller üzerinden incelenmiştir. Eğitim girdisi olarak 1996 yılı Öğrenci Seçme Sınavı ve Öğrenci Yerleştirme Sınavı sonuçlarından il bazında elde edilen ham puan ortalamaları ile öğretmen başına ve şube başına öğrenci sayısı alınmıştır. Eğitimin sonuçlarının alınmasının zaman alan bir süreç olduğu düşünülerek, dokuz net çıktıya ilişkin bulunabilen en son yıllara ilişkin veriler kullanılmıştır. Dokuz net çıktıyı temsil ettiği düşünülen değişkenler ile girdi değişkenleri arasındaki ilişkiyi görmek üzere Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Çalışmada öğretmen başına öğrenci sayısının oldukça önemli olduğu, sayısal alandaki derslerde puanı yüksek olan illerde yabancı yatırımların da yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In 2000, the OECD-European Investment Bank examined the various benefits that education has caused. In the study, the nine major net outcomes of education have been discussed: Increments to earnings, Better private and public health, Lower fertility rates, Democratisation, Political stability, Social benefit of education, lower crime rates. In this study, the above-mentioned major net outcomes effect of education has been examined in Turkey. As an education input, raw scores obtained from the results of 1996 Student Selection Examination and Student Placement Examination provinces were taken, and the number of students per teacher and per branch was made. Considering that it is a process to take the results of the education, the data on the most recent years available for the nine major net outcomes have been used. Nonlinear Canonical Correlation Analysis was applied to specify the relationship between the variables considered to represent the nine major net outcomes and the input variables. It is seen that the number of students per teacher is significant in the study, and foreign investments are also high in the ones with high scores in the courses in the numerical field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics