NORMATİF ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : Örgütsel Davranış
Number of pages: 300-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerin değişen çevre koşullarına uyum sağlama ve sürdürebilirlik yolunda attıkları adımlar, çalışanlarının üzerlerine düşen görevlerden daha fazlasını yerine getirmelerini, geleneksel görev performanslarının ötesinde örgüte daha bağlı davranmalarını gerekli kılmakta ve çalışanların gönüllü olarak sergiledikleri davranışlar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörü çalışanlarının normatif örgütsel bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, Malatya ilinde, sağlık sektöründe bulunan bir kamu hastanesindeki 130 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; güvenilirlik, frekans, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, normatif örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, normatif örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarından; diğergamlık, vicdanlılık ve centilmenlik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu, nezaket ve sivil erdem üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Steps taken by organizations to adapt changing environmental conditions and sustainability require employees of organizations to perform better than their duties and to behave more harmoniously in the traditional task performances, and voluntarily behaviors of employees become important. The aim of this study is to put forward the effect of health sector employees' normative organizational commitment on organizational citizenship behavior and its sub-dimensions. The sample of the study consists of 130 employees in a public hospital in the health sector in Malatya. Data of the research were collected by questionnaire technique. For evaluating the data, reliability, frequency, correlation and regression analysis were utilized. According to the findings, it can be seen that normative organizational commitment has a positive and significant effect on organizational citizenship behavior. It was also found that normative organizational commitment has a positive and significant effect on altruism, conscientiousness and sportsmanship, and hasn't any effect on courtesy and civic virtue as subdimensions of organizational citizenship behavior.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics