ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 23-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen görüşlerine göre hizmetiçi eğitimin etkinliklerinin işlevselliğini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Altında ilçesindeki ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda görevli toplam 304 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan okul ve öğretmenlerin seçiminde ulaşılabilir örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplama amacıyla iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerinin işlevselliğine ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeylerinin aritmetik ortalaması 2.74 (kararsız), olumsuz görüşlere katılma düzeylerinin aritmetik ortalaması ise 2.72 (kararsız) olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerinin işlevselliğine ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermiş ancak çalıştığı kuruma ve katıldıkları hizmetiçi eğitim etkinliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerinin işlevselliğine ilişkin olumlu görüşleri hizmet yıllarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiş, ancak olumsuz görüşleri anlamlı farklılık göstermiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine functioning of in-service training activities according to teachers’ opinions. Descriptive survey method was used. The study group consists of 304 teachers working at high schools in Altındag district in Ankara province. Convenience sampling was used. A data gathering tool consist of two parts was used to collect data. According to research findings, it was found that arithmetic mean of the teachers’ agreement level in the positive opinions about functioning of in-service training activities was 2.74 (undecided) and arithmetic mean of agreement level of negative opinions was 2.72 (undecided). There is a significant difference between opinions of teachers about functioning of in-service training activities according to gender but there is no significant difference according to school which they works and in-service training activities they attended. There is no significant difference between teachers positive opinions in terms of functioning of in-service training activities according to working period but there is significant difference between negative opinions.

Keywords