ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 624-635
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji, hayatımızın her aşamasında yer aldığı gibi eğitimde de kullanılmaktadır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerle çalışan öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüş ve önerilerinin belirlenmesi bu araştırmanın amacıdır. Araştırmaya, 7 si bayan 5’si erkek toplam 12 Zihinsel engelliler öğretmeni katılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenine göre kurgulanmış olup araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler altı ile 15 dk arasında sürmüştür. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, özel eğitim öğretmenlerinin, eğitimde teknoloji kullanımının öğrenciler üzerindeki etkilerine, kullanım amaçlarına, sınıflarında kullandıkları teknolojiye, özel eğitimde teknoloji kullanımının sıklığına, teknoloji kullanımına yönelik kendi yeterliklerine dair görüş ve önerileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Technology is used in education as well as at every stage of our life. It is the purpose of this research to determine the opinions and recommendations of teachers working with i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics