TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ LEKTOLOJİ ÖZELLİKLERİ/THMFNS LÖ: URFA YÖRESİ ÖRNEKLEMİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 516-534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi örneğidir. Lektolojide dilbilimsel yaklaşımlar ekseninde yerel varyasyon yöntemi ile yapılanan araştırmalar sonucu lekt (değişkebilimsel eksende her türlü değişkesel terim/kavram/öğe-değişkedilbilimsel eksende her türlü değişkedilsel varyant/değişke/çeşitlenme) terimine dikkat çeken lektologlarca dilbilimsel yasalara bağlı olarak varlığını sürdüren linguistik özelliklerin etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü etnomüzikolojik terim/kavram/öğe-etnomüziksel varyant/değişke/çeşitlenme) ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütleri düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır. Dilbilimsel/müzikbilimsel yasalar ekseninde yapılanan lektoloji özelliklerinin Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa yöresi örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Keywords

Abstract

Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which aims to initiate a parallel application to the national/international linguistic/musicological application foundations of which is configured in phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments based on Standard Turkey Turkish/STT-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS-International Phonetic Alphabet/IPA sounds. In lectology as a result of researches carried out with local variation method in the axis of linguistic approaches it was emphasized by lectologists who draw attention to the term lect (every kind of dialogic term/concept/element in the axis of dialogical-every kind of dialinguistic variant/alternate/range in the axis of dialinguistical) that linguistic properties which sustain according to linguistic laws which sustain sustained in the the existence of phonetics/morphology/vocabulary criteria together with local/universal correlations on theorical/executive infrastructure of Turkish folk music literary/musical texts in the axis of linguistical approaches in ethnomusicology (every kind of ethnomusicologic term/concept/element-ethnomusical variant/alternate/range in the axis of ethnomusicological). Transmission/adaptation process of lectology features structured in linguistical/musicological legislation axis to Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D will be carried out through case of Urfa region.

Keywords