TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 215-226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde kalkınma kavramı geçmişte kullanılan, sadece ekonomik kriterlerle açıklanan bir kavram olmanın ötesinde daha geniş bir anlam taşımaktadır. Bu kavram ekonomik kriterlerle beraber siyasi, sosyal, kültürel ve toplumsal nitelikleri de içerisinde barındıran daha kapsamlı bir kavram olup, özünde insan ile anlam bulmaktadır. Beşeri sermayenin değişim ve gelişimi uygulanacak olan eğitim politikaları ile mümkündür. Kalkınmanın gerektirdiği makine, teknoloji ve bilgi yine eğitim yatırımları ile beraber ortaya çıkacak kazanımlardır. Bu nedenle Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu çalışmada, Teknik Bilimler MYO'da 10 programda okuyan, 264 öğrenci ile yüz yüze, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle, dersler, eğitim, mesleki gelişim ve fiziki şartlara olan bakışları ile bunlara etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin okudukları programı isteyerek seçme oranı %60.6'dır. Cinsiyet, doğum yeri, okuduğu sınıf, ailenin geliri, mezun olduğu lise, programa yerleşim şekli ve tercih sırası ile değişkenler üzerindeki bakışlar arasında istatistiki olarak anlamlılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, the concept of development has a broader meaning beyond being a concept that has been used only in the past with economic criteria. This concept is a more comprehensive concept that incorporates political, social, cultural and social qualities together with economic criteria and in its essence, it is only meaningful to people. The change and development of the human capital is possible with the educational policies to be implemented. The machinery, technology and knowledge required for development are also the gains that will emerge together with educational investments. For this reason, Harran University, Şanlıurfa Technical Sciences MYO undertakes an important mission. In this study, it has been aimed to determine the factors affecting to the lessons, education, professional development and physical conditions and the factors affecting them; by face to face with 264 students who study in 10 programs in Technical Sciences Vocational School by simple random sampling method. According to the results, 60.6% of the students choose the program they want to study. Statistical significance has been determined between gender, place of birth, the class which is studied, family income, high school graduation, program style and preference orders, and glances on variables.

Keywords