ANADOLU’NUN FETİH SÜRECİNDEKİ ANADOLU’DA NÜFUS HAREKETLİLİĞİ VE TÜRKMEN AŞİRETLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-52
Language : null
Konu : Genel Türk Tarihi
Number of pages: 417-429
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulu bir ağacın adı olan Türk adı tarihte birçok kollara ayrılır. Oğuz kolu, Uygur, Kırgız, Kıpçak gibi kollar, bu ulu ağacın ulu dallarıdır. Bu dallardan birisi, Oğuz veya Türkmen adıyla bilinen kitlenin göç etmesi ve Anadolu’ya yerleşmesi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’ndaki siyasî ve demokrafik gelişmeleriyle ilgilidir. X. yüzyıl ortalarından sonra Oğuzların önemli bir kısmının göç etme sürecine girdikleri görülmektedir. On birinci yüzyıl Türk tarihinin en mühim dönüm noktası olarak kabul edilir. Zira bu zamana gelinceye kadar Orta Asya’dan batıya doğru gelişen Türk fütuhat geleneği, yedi yüzyıl boyunca hep Hazar ve Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırları takip ederek Tuna havzasına uzanmıştı. 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk kuvvetleri başlarındaki kumandanları ile batı istikametinde bütün Anadolu’yu kat ederek Adalar Denizi’ne ve Marmara sahiline ulaşmışlardı. Anadolu fethedilmiş olmakla beraber, bazı müstahkem kalelerin fethi henüz tamamlanmamıştı. Bu münasebetle Selçuklu ailesinden birçok Türkmen beylerinin vazife aldıkları bilinmektedir.

Keywords

Abstract

The Turkish name, the name of a great tree, is

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics