HİNDUİZM’İN ÖNEMLİ TANRI VE TANRIÇA HEYKELLERİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 113-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Heykel sanatının konusu uzun süre çok tanrılı dinlerde yer alan Tanrı ve Tanrıçaların idealize edilmiş insan bedenleri biçiminde tasviri olmuştur. Bu durum Hinduizm için de geçerlidir. Hinduizm inancında aslında tek görünmez bir Tanrı vardır fakat bu durum sanatsal temsil açısından zordur. Bu nedenle Hindu’lar somut olarak görülen ve ibadet edilebilen insan bedenlerinde betimlenmiş Tanrı ve Tanrıçalara değişik karakter ve görevler tanımlayarak heykel ve resimleri yapmışlardır. Hinduizm’in temel tanrılarını Üçleme (Trimurti) olarak tasvir edilmiştir. Bunlar Vişnu, Şiva ve Brahma’dır. Araştırmada bu üç Tanrının yanı sıra diğer önemli Tanrı ve Tanrıçalardan Lakshima, Durga, Sarasvati, Krishna, Rama, Hanuman, Ganesha, Kali, Nandi, Ganga ve Budha isimli tanrılardan bahsedilmiştir. Her birinin kendine has özellikleri ve görevleri vardır. İlk bakışta birbirine benzemekle birlikte Hindu inancı ile ilgili bazı kavram ve semboller tanımlandığında birbirlerinden farkları açıkça ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, bu kavramlardan bahsedilerek Tanrı ve Tanrıçaların kim oldukları, görevleri ve heykellerinin nasıl hangi noktalar ve kavramlar dikkate alınarak yapıldığı araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

The subject of sculpture has been model into in the form of idealized human bodies of gods and goddesses who have long lived in polytheistic religions. The situation is also true for Hinduism. In Hinduism, in fact there is a single invisible God, but this is a difficult situation in terms of artistic representation. For this reason, Hindus have made sculptures and paintings by describing different characters and tasks to God and Goddess depicted in human bodies that can be seen and worshiped. The basic gods of Hinduism have been depicted as the Trinity (Trimurti). These are Vishnu, Shiva and Brahma. In the present research, in addition to these three gods, Lakshima, Durga, Sarasvati, Krishna, Rama, Hanuman, Ganesha, Kali, Nandi, Ganga, and Budha were mentioned. Each has its own characteristics and tasks. At first glance they are similar, but when they define some concepts and symbols related to Hindu belief, their differences are obvious. In the study, these concepts were mentioned and it was researched how the Gods and Goddesses, their duties and sculptures were made by taking into account the points and concepts.

Keywords