OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

Author:

Year-Number: 2017-52
Number of pages: 588-602
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışmanların karşılaştıkları problemlerde kullandıkları problem çözme becerilerini incelemektir. Bu çalışma Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ile bağlı merkez ilçe dâhil olmak üzere beş ilçede çalışmakta olan ve uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 36 psikolojik danışman ile yürütülmüştür. Katılımcıların 21’i kadın 15'i erkektir. Katılımcılardan toplanan verilerin analizinde, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bulgular katılımcıların, Örnek Olay 1'de yer alan sorulara mağdur öğrencinin etkilenmesi, sosyal medyanın kullanımı ile siber zorbalık hakkında bilgi vermeyle bireysel ve grupla çalışmalar yapma şeklindeki cevapları verdiklerini göstermiştir. Katılımcıların Örnek Olay 2'de ise mağdur öğrencinin olumsuz etkilenmesi, bireysel ve grupla görüşme/danışma yapma cevaplarını verdikleri görülmüştür. Katılımcıların Örnek Olay 3'te de, öğretmenin fiziksel şiddet uygulaması, bireysel ve grupla görüşme/danışma yapma ve okul yönetimini, öğrenciyi ve veliyi bilgilendirme biçiminde yanıtladıklarını göstermiştir. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the problem solving skills of counselors when they face problems. This study was conducted with 36 psychological consultants working in five districts, including one in the Central Black Sea Region and the affiliated central district, selected by appropriate sampling method . 21 of participants are female and 15 of participants are male. The data collected from the participants has been analyzed by using the method of content analysis. Data shows us that the participants in Sample Problem 1 give these answers; influencing the students who have problems, usage of social media, informing about bullying, doing i

Keywords