SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 528-542
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile ilkokul öğretmenlerinin yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Örneklem grubunu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 210’u (%79.8) kadın 53’ü (%20.2) erkek olmak üzere toplam 263 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere ait demografik bilgileri elde etmek için Kişisel Bilgi Formu, öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını ölçmek için Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ve ilkokul öğretmenlerinin yeterliklerini değerlendirmek için Şeker, Deniz ve Görgen (2004) tarafından geliştirilen “Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve kendi ilkokul öğretmenleri yeterliklerinin cinsiyetlerine, okudukları sınıf düzeylerine, ilkokulu okudukları yerleşim birimine ve ilkokul öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonuçları ışığında sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kendi ilkokul öğretmenlerinin yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between the attitudes of the prospective class teachers towards the teaching profession and the qualifications of primary school teachers. A total of 263 prospective class teachers, including 210 (79.8%) female and 53 (20.2%) male students studying at Uludag University Faculty of Education constitute the sample group. In the research, Personal Information Form was used in order to obtain demographic information of the students, "Attitude Scale Towards Teaching Profession" developed by Cetin (2006) was used in order to scale their attitude towards teaching profession and "Teacher Proficiency Scale" developed by Seker, Deniz and Gorgen (2004) was used in order to evaluate the proficiency of primary school teachers. As a result of the findings obtained from the research, the attitudes towards teaching profession of the prospective class teachers and the proficiencies of their primary school teachers do not differ according to their gender, class levels, allocation units of their primary schools and gender of primary school teachers. Also, in the light of the research results, no significant relation between the attitudes towards teaching profession of the prospective class teachers and the proficiencies of their primary school teachers was determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics