MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA İLIŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 595-610
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öğretmen adaylarının KPSS ile ilgili görüşleri araştırılmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla Gündoğdu ve ark. (2008) tarafından geliştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşler anketi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 363 tane 4. Sınıf öğretmen adayı (Almanca Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Resim Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği) oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programı ile değerlendirilmiştir. Veriler çözümlenirken frekans tablosu ve frekans yüzdeleri, t testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları; öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin görüşlerinin okunan bölüm ve yaş değişkeni açısından anlamlı farklılık oluşturduğu; cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi, ağırlıklı not ortalaması değişkenleri için anlamlı farklılığın olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca değişken ayrımı yapılmaksızın öğretmen adaylarının KPSS’nin geleceklerini etkilediği, kaygı ve stres yaşattığı da bir diğer araştırma sonucudur. Arastırmanın bulgularından yola çıkarak ögretmen adaylarının yaşadıkları kaygı ile başa çıkma yöntemleri üniversitelerin eğitim fakültelerine ders olarak konmalı ve bölümler arasındaki öğretmen atamalarının eşitsizliği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunulmalıdır önerileri getirilebilir.

Keywords

Abstract

In the research; scanning method has been used which is one of the descriptive research methods. In order to gather data, opinions survey related to Public Personnel Selection Examination (PPSE), which is developed by Gundogdu and Ark.(2008), has been used. Population of the research is constituted by 363 teacher candidates who are senior students studying at Mugla Sıtkı Kocman University Education Faculty (German Teaching, Science Teaching, English Teaching, Music Teaching, Preschool Teaching, Psychological Counseling and Guidance, Art Teaching, Primary School Teaching, Social Sciences Teaching, Turkish Teaching).Collected datas were analyzed through the package program, SPSS for Windows by the methods of frequency distribution, percentage, T-Test, one way analysis of variance. Findings of the research;Views related to Public Personnel Selection Examination shows meaningful difference with regards to studied department and age variables,there is no meaningful difference between variables about gender, parent’s level of education and grade point average. Without making variable discrimination; another finding of the research is that Public Personnel Selection Examination affects the future teacher candidates, causes anxiety and stress. According to research findings, following recommendations underlined: Coping strategies with anxiety should be taught at the schools of educational in the universities, and a requisition should be presented to the Ministry of National Education focusing on the inequality of interdisciplinary teacher appointments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics