DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK, SOSYAL ve SİYASİ BELİRLEYİCİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : İktisat
Number of pages: 145-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişmekte olan ülkeler tasarruf ve yatırım yetersizliğinden dolayı dış kaynaklardan sermaye ihtiyaçlarını giderme yolunu seçmektedirler. Özellikle finansal globalleşmenin başlaması ile birlikte sermaye yetersizliği yaşayan ülkeler dış tasarruflardan yararlanarak yabancı sermaye akımlarını ülkelerine çekmeyi hedeflemektedir. Doğrudan yabancı yatırımcıyı ülkeye çekme aşamasında birtakım ekonomik, sosyal, politik ve kurumsal faktörler rol oynamaktadır. Bu çalışmada Türkiye için 1980-2013 dönemi için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik, sosyal ve politik belirleyicileri incelenmiştir. Ele alınan dönemde, ekonomik büyüme ve sosyal belirleyicilerin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını pozitif yönde etkilerken politik unsurların negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda seçim yılları için eklenen kukla değişkenin katsayısının pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Due to lack of savings and investment to choose the means of satisfying the needs of the capital from external sources in developing countries. Especially together with the globalization, the countries that lack of capital aims to attract foreign capital inflows to countries taking advantage of foreign savings. During the stage that foreign direct investors attract to the country, some economic, social, political, and institutional factors play a role. In this study, it was examined economic, social and political determinants of foreign direct investments at the period 1980-2013 for Turkey.In the period discussed, it concluded that economic growth and social determinants has a positive effect on foreign direct investments, while the political factors has a negative impact. At the same time, the coefficient of the dummy variable for election year is positive and statistically significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics