ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL DEĞER ALGILARI İLE DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 569-581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, öğretmen adaylarının toplumsal değer algıları ile değerler eğitimine yönelik tutumları arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm, sınıf düzeyi ve büyüdükleri yerleşim birimi değişkenlerinin, değerler eğitimine yönelik tutumlarında farklılaşmaya yol açıp açmadığı araştırmanın diğer amaçlarındandır. Araştırmanın örneklem grubunu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, 165 okul öncesi eğitimi ve 204 sınıf eğitimi öğretmen adayı olmak üzere toplam 369 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak kişisel bilgi formu, toplumsal değerlere yönelik algı ölçeği ve değerler eğitimi tutum ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının toplumsal değerlere yönelik algıları ile değerler eğitimine yönelik tutumları incelendiğinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research has been carried out to determine whether there is a relationship between teacher candidates' social value perceptions and their attitudes towards values education. Also, whether the variables of the teacher candidates’ education program, grade and the residential area cause a distinction in their attitudes towards values education are the other objectives of the research. The sampling group consists of 369 teacher candidates studying at Uludağ University, 165 of them are from pre-school teaching and 204 of them are from primary school teaching. Personal information form, perception scale for social values, and values education attitude scale have been used as data collection tools in the research. The collected data have been analyzed by using descriptive statistical methods. At the end of the research, it has been determined that there is a significant positive relationship between the participating teacher candidates’ social value perceptions and their attitudes towards values education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics