MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEMOKRATİK TUTUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ALGILARI (ORDU, SBMYO ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Eğitim
Number of pages: 165-176
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğretim elemanlarının demokratik tutum ve davranışlarına ilişkin algıları cinsiyet, sınıf, öğrenim gördükleri program ve öğretim türü değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırmanın amacı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, öğretim elemanlarının demokratik tutum ve davranışlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve seçkisiz belirlenen 617 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini elde etmek için Duman ve Koç (2004) tarafından geliştirilen Likert tipinde ölçek kullanılmıştır. Ölçme aracından elde edilen verilerin istatistik analiz programında veri girişi yapılarak değişkenlerin özelliklerine göre analizler yapılmıştır. Analizlerin sonunda öğrencilerin öğretim elemanlarının demokratik tutum ve davranışlarının algılama düzeyinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretim türü ve program değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the perceptions of the vocational high school students about the democratic attitudes and behaviours of were compared according to gender, class, program and type of education. The purpose of the research is to determine the opinions of the students of the Vocational School on the democratic attitudes and behaviors of the instructors. Screening model was used in the research. The sample of the research consists of 617 students who are studying at the Vocational School of Social Sciences of Ordu University. In order to obtain the data of the study was used a Likert-type scale developed by Duman and Koç (2004). Analyzes were made according to the characteristics of the variables by inputting data in the statistical analysis program of the data obtained from the measurement. At the end of the analysis, it was seen that the level of perception of the students' democratic attitudes and behaviors was medium. A significant difference was determined according to type of education and program variable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics