SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 418-437
Year-Number: 2017-49

Abstract

Ülkemizde yürütülen mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinde tarihsel süreçte birçok değişim gözlenmektedir. Bunlardan biri de; 2002-2017 yılları arasında uygulanan sınavsız geçiş sistemidir. Bu sistemle meslek liselerinden mezun olan öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapabilmektedirler. Uygulanan sınavsız geçiş sistemi meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini çeşitli düzeylerde etkilemiştir. Bu etkilerden belki de en önemli olanı; akademik yeterliliğe sahip olmayan öğrencilerin meslek yüksekokullarına doğrudan geçerek bu kurumlarda verilen eğitimin seviyesini ve kalitesini düşürdüğü algısıdır. Gerçekleştirilen bu çalışma, sınavsız geçiş sisteminin yüksekokullardaki akademik başarıya olan etkisini gözler önüne sermesi adına önemli görülmektedir. Çalışma aracılığıyla; meslek yüksekokullarını sınavsız geçişle ve sınav puanı ile kazanan öğrencilerin akademik başarılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; meslek yüksekokuluna sınavsız geçişle gelen öğrencilerin sınavla gelen öğrencilere göre daha başarısız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In our country, many changes have been observed in the course of the history pertaining the activities of the vocational and technical education that is being implemented. One of these is; the transferring with no exam system, which is being implemented between the years of 2002-2017. With this system, the students, who graduated from vocational high schools may transfer to the higher vocational schools, relevant to their own field. The implemented, transferring with no-exam system, had effected the education-teaching activities, in the vocational schools at various levels. Perhaps one of the most important effects is, that the perception of the academically insufficient students, by transferring to the higher vocational schools directly, would be decreasing the level and the quality of the education which was being given in these institutions. Completion of this work is being viewed important in terms of providing the realistic visualization of the effect of the transfer with no exam system on the academic success in higher vocational schools. By the work, it has been aimed to compare the academic successes of those who transferred to the higher vocational schools with the exam score and the academic successes of those who transferred to these schools with no-exam. At the end of the research; the student who came to higher vocational school with no exam have been found less successful in comparison to those who came to this school with the exam score.

Keywords