ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILAMALARI

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Yönetin ve Organizasyon
Number of pages: 152-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumun sosyal çevresine yönelik sorumluluklarının tümünü ele alan ve iş-letmeler tarafından önemi gün geçtikçe artan kurumsal sosyal sorumluluk uy-gulamaları aynı amaç çerçevesinde farklı sektörlerde uygulanmaktadır. Bu uy-gulamalar çerçevesinde, bu çalışma, otomotiv sektörü çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk çalışanlar hiç kuşkusuz her sektörde işletme için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle algılamalarında farklılığa neden olan demografik faktörlerin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket, Şanlıurfa otomotiv sektöründe çalışan 105 kişiye uygulanmıştır. Fre-kans dağılımları, faktör analizi, Kurumsal sosyal sorumluluk algılaması açısın-dan cinsiyet ve çalışma türü grupları arasında farklılığın olup olmadığını belir-lemek amacıyla T-testi yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk algılamasının yaş grupları, eğitim durumu, firmadaki pozisyon, görev ve çalışma süresi açı-sından anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H Testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ça-lışanların cinsiyeti, çalışma türü, yaşı ve firmadaki pozisyonu açısından ku-rumsal sosyal sorumluluk algılamalarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Corporate social responsibility practices that cover an organization’s all re-sponsibilities towards its social sphere and have an increasing importance for organizations are implemented in various industries for the same purpose. As part of these practices, employees are undoubtedly of vital importance for businesses in all sectors. Therefore, this study was conducted to find out the demographic factors that affect corporate social responsibility perceptions of employees in the automotive industry. The survey of study was applied to 105 employees in the automotive industry in Şanlıurfa. Frequency distribution, factor analysis and T-test were made to determine if there is a difference be-tween gender and study groups in terms of perception of corporate social re-sponsibility. Kruskal–Wallis H test was made to find out if there is a signifi-cant difference among age groups, educational level, position, duty and term of employment in terms of perception of corporate social responsibility. As a result of the analyses, it was found that a significant difference exists in cor-porate social responsibility perceptions of employees in terms of their gender, type of job, age and position in the company.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics