ÜNİVERSİTELER ARASI TÜRKİYE HENTBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN SPORCU TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Sporda psiko-sosyal,rekreasyon
Number of pages: 404-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye Üniversitelerarası Hentbol Müsabakalarına katılan sporcuların bazı demografik değişkenlere bağlı olarak sporcu tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. Materyal ve Yöntem: Araştırmaya Ünilig Hentbol Yarı finallerine ” katılan 16 üniversiteden, 56 kadın 75 erkek toplam 131 sporcu katılmıştır. Araştırmanın verileri Riemer ve Chelladurai (1998) tarafından geliştirilen ve Özmutlu tarafından 19 soru ve 3 alt boyut olarak geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan Sporcu Tatmin Ölçeği ile toplanmıştır. Bulgular:Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda sporcuların spor tatmin düzeylerinin cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermediği(p>0,05),sporcu antrenörlerinin antrenörlük yapma süresi bakımından antrenörden tatmin alt boyutu ile arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı (p>0,05),bireysel ve takım tatmini alt boyutlarına ait puanlar ile arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. Sonuç: Cinsiyet ve yaş ile sporcuların tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı, daha fazla antrenörlük tecrübesine sahip antrenörlerin sporcuların bireysel ve takım tatmin algılamaları üzerinde anlamlı bir farklılık yarattığı ve etkili olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the level of athlete satisfaction based on some demographic variables of the athletes participating in the Unversities Turkey Handball Championship. Material and Methods:A total of 131 athletes from 16 universities, 56 females and 75 males participated in the research from Handball Unilig Semi-finals. The data were collected with 19 questions and 3 subscales athlete satisfaction scale, which were developed by Riemer and Chelladurai (1998) and validity and reliability studies were performed by Özmutlu. Results: As a result of the research findings, it was determined that the sports satisfaction levels of the athletes did not differ according to gender and age (p>0,05), there is no significant difference between the athlete coaches' coach satisfaction subscale and the coach satisfaction subscale (p>0,05), there was a significant difference between the scores of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics