SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİ UYGULAMALARININ GÖZLEMLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-51
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 117-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilindiği üzere ilköğretim eğitiminin ilk dört yılında okutulan tüm dersleri sınıf öğretmenleri yürütmektedir. Ancak bu derslerin çoğu sınıf öğretmeni adaylarının eğitim süreçlerinde birkaç dönem gördükleri derslerdir ve birçok ortamda bu dersler ile ilgili yeterlilikleri çeşitli yönleri ile tartışılmıştır. Elbette ki bu derslerden biri de müzik dersidir. İlköğretim eğitimindeki müzik dersi, çocukların müzikal gelişimlerini sağlamaktan öte onların bilişsel, duygusal ve motor gelişimlerine de önemli ölçüde katkı sağlayan bir derstir. Bu bağlamda sınıf öğretmeni adaylarının da müzik dersi ile ilgili temel becerileri kullanmadaki yeterlilikleri önem arz etmektedir. Bu araştırmada 44 sınıf öğretmeni adayının müzik dersi ile ilgili ders işleme deneyimleri 10 hafta boyunca gözlemlenerek onların hem müzik dersi öğretimi ile ilgili yeterlilikleri hem de öğretmenlik becerileri iki uzman tarafından gözlemlenmeye çalışılmıştır. Araştırma için 20 davranışın gözlemlendiği yapılandırılmış gözlem formu hazırlanmış ve kontrol listesi ile veriler toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Frekans-Yüzde analizi yapılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi derslerinde gözlemlenen genel öğretmenlik becerilerini, müzik dersi becerilerine oranla daha iyi sergileyebildikleri, ancak müzik dersini okutma ile ilgili yeterliliklerini sınırlı kullanabildikleri sonucuna ulaşılmıştır

Keywords

Abstract

As is known, all the courses taught in the first four years of primary education are carried out by class teachers. However, most of these courses are lessons that the class teacher candidates have seen in the education process for several periods and their competences related to these courses have been discussed in various aspects. Of course, one of these lessons is music. The music lesson in elementary school education is a profoundly important contribution to children's musical development, as well as their cognitive, emotional and motor development. In this context, the qualifications of the class teacher candidates to use basic skills in music lessons are important. In this study, the lesson processing experiences of 44 classroom teacher candidates were observed for 10 weeks and tried to observe both their proficiency in music lesson teaching and their teaching ability by two experts. A structured observation form with 20 behaviors was prepared for the research and the control list and datas were collected. The datas obtained from the research were interpreted by making a frequency-percentage analysis. As a result of the research, it has been reached that the class teacher candidates can show the general teaching skills observed in the music teaching lessons better than the music lesson skills, but they can use their proficiency in reading music lessons

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics