MİLLET MEKTEPLERİNİN FİKRİ TEMELİNİ OLUŞTURAN HALK DERSHANE VE KONFERANSLARI TALİMATNAMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 337-350
Year-Number: 2017-49

Abstract

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen inkılaplar; siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yeni kurulan Türk devletinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını gerçekleştirmek amacını taşımaktadır. Eğitim alanında gerçekleştirilen harf inkılabı ve 1928 sonrasında açılan millet mektepleriyle ilgili de pek çok araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların bazılarında yer verilen halk dershaneleriyle ilgili ise başlı başına bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, 1927 yılında Maarif Vekâleti tarafından hazırlanan ve Maarif Vekâleti Mecmuasında yayınlanan, Maarif Eminlikleri mıntıkalarında açılmasına karar verilen halk dershanelerinin, kuruluş amaçları, teşkilat yapıları, eğitim süresi ve ders saatleri, halk dershane binaları, öğretim tarzı ve dersler, yapılacak olan sınavlar, halk dershanelerinin gelir ve giderleri, halk konferansları ve neşriyatlarıyla ilgili talimatname incelenecektir. 1927-28 yılları arasında 3.304 adet halk dershanesi açıldığı ve bu dershanelerden 64.302 kişinin belge aldığı araştırmalarla belirlenmiştir. Bu dönemde açılan halk dershanelerinin 1928 yılından sonra açılan millet mekteplerinin fikri alt yapısını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada incelenen metinle, millet mektepleri talimatnamesinin benzer ve farklı yönleri çalışmanın sonucunda belirtilmiştir.

Keywords

Abstract

Revolutions, carried out in the first years of the Republic as political, social, cultural and economical, aimed to reach the level of contemporary civilizations of the newly established Turkish Republic. Lots of researches were carried out regarding the letter reform and the national institutions which were opened after 1928. Some of these researches were related to the public schoolroom although, there was no research on its own about the public schoolroom. Within the scope of this study, the ordinance of the public schoolroom, executed by the ministry of education, are examined. This ordinance was published at the Maarif Vekaleti Mecmuası in 1927. This ordinance contained the public schoolroom’s purpose of establishment, organizational structure, period of study, buildings, pattern of education and lessons, exams, income and expense, lectures and publications. Between 1927-28, 3,304 public schoolrooms were opened and 64,302 people received certificates from these classes. It is understood that the public schoolrooms opened in this period, constituted the subordinate structure of the national institutions opened after 1928. In this context, the similarities and differences between the ordinance examined and the ordinance of the national institutions were stated at the end of the study.

Keywords