TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Sağlım Yönetimi, Sağlık Ekonomisi
Number of pages: 289-299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada sağlık harcamaları ve enflasyon arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek ve artan sağlık harcamalarının enflasyona etkisini saptamak amaçlanmıştır. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ nden elde edilen yıllara göre toplam sağlık harcaması verileri ile Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) ana grup ve alt ana gruplara göre endeks rakamları (2003-2016) verileri kullanılmıştır. Bu veriler bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı formülünde kullanılarak toplam sağlık harcamalarındaki artış hızı ve genel enflasyondaki artış hızı hesaplanmıştır. Sağlık harcamaları ve enflasyon arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla IBM SPSS Statistics 22 programından yararlanılarak pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda toplam sağlık harcamalarındaki artış hızı ile enflasyon artış hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü %58,9’luk bir ilişki olup (p=0,044), toplam sağlık harcamalarındaki artış hızının enflasyondaki artış üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu (F=5,301; p=0,044) tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between total health expenditure growth rate and inflation rate and to analyze the impact of health expenditures on inflation in Turkey. In the study, total health expenditure data obtained from Turkish Statistical Institute Health Expenditure Statistics 2016 and consumer price index (2003 = 100) major group and sub-groups (2003-2016) data were used. In order to determine the relationship between total health expenditure growth rate and general inflation rate Pearson Correlation Analysis and Regression Analysis have been conducted using IBM SPSS Statistics 22. According to the results, a positive relationship (58.9%) between total health expenditure growth rate and inflation rate has been found (p=0,044). Also results show that total health expenditure growth rate has a significant affect on the inflation rate (F=5,301; p=0,044) in Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics