GENÇ FUTBOLCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE EGO VE GÖREV YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Number of pages: 412-418
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmanın amacı genç futbolcuların kişilik özellikleri ile görev ve ego yönelimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini 17- 21 yaş arasındaki 200 futbolcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği ile Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, örneklem gurubundaki futbolcuların ego yönelim skoru 22,8900±6,07474, görev yönelim skoru 29,5050±6,39959, dışa dönük kişilik skoru 3,8400±1,46119, nörotisizm skoru 2,8650±1,56493 ve psikotisizm skoru 1,8100±1,29316 olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to find out the relationship between person alitu characteristics and ego, task orientation of the young football players.200 football players, changing between 17-21, form the sample of thestudy. Taskand Ego OrientationScale in Sport and Revised Eysenck Personality Form have been used as data collection tool in study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” singlesample test has been applied to learn whether the data shave a normal distributionor not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the data shomogenity and It has been found out that Data shave normal and homogene ous distribution. Descriptive Statistic and Persoan Correlation Analysis have been applied for analysing the datas. At theend of the study, ego orientation score 22,8900±6,07474, task orientation score 29,5050±6,39959, out going personality score 3,8400±1,46119, neuroticismscore 2,8650±1,56493 andpsychoticismscore 1,8100±1,29316 have been detected for the football players in sample group of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics