OSMANLI DONANMA CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 1-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Meşrutiyetin 23 Temmuz 1908’de ilanı, toplumsal yaşamda büyük bir canlılık meydana getirmiştir. Özgürlük rejiminin içgüdüsel gereği olarak ülkenin her yerinde cemiyet ve dernekler kurulmuş ve bu cemiyetler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasını oluşturmuşlardır. Bu dönem içerisinde kurulan cemiyetlerden birisi de Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti’dir. Osmanlı Donanmasına maddi destek sağlamak amacıyla 19 Temmuz 1909’da İstanbul’da kurulan bu Cemiyet, 16 Ağustos 1909’da çıkarılan “Cemiyetler Kanunu” ile meşruiyet kazanarak yasal bir statüye kavuşmuştur. Gönüllü kişiler tarafından kurulan Cemiyet, zamanla devletçe de desteklenmiş, İttihat ve Terakki ile yakın ilişkiler kurmuş ve yarı-resmi bir kuruluş niteliği kazanmıştır. Kısa süre içerisinde yurt sathında örgütlenmesini tamamlayan Cemiyet, gelir getirici pek çok kültürel, sosyal ve ekonomik faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerle pek çok savaş gemisinin alımında pay sahibi olan Cemiyetin önemli gelir kaynaklarından birisini ise “Ziraat Faaliyetleri” teşkil etmektedir. Savaş yıllarının sıkıntılarını az da olsa milletin üstünden kaldırmayı, Türk ordusu ve çiftçisinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı kendisine milli bir görev sayan Donanma Cemiyeti, ülkede ziraat seferberliğini başlatmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı Donanma Cemiyeti’nin kuruluşunu zorunlu kılan tarihsel nedenlere ve kuruluşuna yer verilmiştir. Cemiyetin nizamnamesi ve gerçekleştirdiği faaliyetler, TİTE arşiv belgeleri başta olmak üzere belgeye dayalı araştırma eserler incelenerek değerlendirilmiş ve cemiyet-millet bütünleşme süreci ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

The declaration of the Second Constitutional Monarchy on July 23, 1908 brought a great deal of vitality to social life. As instinctive necessity of the freedom regime, societies and associations have been established all over the country and these societies have become an integral part of social life. One of the societies established during this period is the Navy-Osmaniye Muavenet-i Milliye Cemiyeti. Founded in Istanbul on 19 July, 1909 in order to provide financial support to the Ottoman Navy, this Society became legitimate by acquiring legitimacy through the “Law of Societies” issued on August 16, 1909. The Society, founded by volunteers, was eventually supported by the state, established close relations with the Union and Progress, and gained qualifications as a semi-official organization. Having completed its organisation process within the country in a short period of time, the Society carried out many cultural, social and economic activities that would generate income. One of the most important sources of income of The Society which had a share in the purchase of many war ships with these activities was the “Agricultural Activities”. The Naval Society, which regarded it as a national duty to free the nation by lifting the troubles of the war years, and to meet the essential needs of the Turkish army and the farmers, initiated an agricultural campaign in the country. In this study the historical reasons that made the the foundation of the Ottoman Naval Society an obligation and its establishment were included. The constitution of the Society and the activities carried out by the Society were evaluated by means of analyzing archival documents primarily those of the TITA and the research works based on the documents; and the process of integration of the society-nation was put forward.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics