RÂVİNİN RİVÂYETİNE MUHÂLİF AMEL ETMESİ KONUSU-NUN HADİS USÛLÜ VE HANEFÎ FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDE ELE ALINIŞI

Author:

Number of pages: 88-100
Year-Number: 2017-49

Abstract

Haberi senedli olarak nakletmek, yani sırasıyla kimin kimden aldığını belirterek onu söyleyenine ve yapanına nisbet etmek anlamında kullanılan rivâyet kelimesi, Hadis ilminin en önemli ıstılahlarındandır. Rivâyet işini yapan râvide bulunması gereken hususlar başta hadis ilimleri olmak üzere birçok ilim dalında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu eserlerde, râvide aranan şartlar ana hatlarıyla adâlet ve zapt başlıkları altında incelenmiştir. Yine hadis talebesinde ve hocasında bulunması gereken edeble ilgili olarak da “öğrendiği ile amel etme” konusu üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Rivâyetlerin sahihlik ve zayıflığının tespiti, nasıl anlaşılması gerektiği ve kendileriyle amel edilmesi konusu, birçok ilim dalında ayrıntılarıyla incelenmiştir. Bu konuda özellikle Hadis Usûlü ve Fıkıh Usûlü kitapları ön plana çıkmaktadır. Bizim bu çalışmamızda bu iki ilim dalında, “râvinin rivâyetine muhâlif amel etmesi” konusunun nasıl ele alındığı üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

The word of narration in the meaning of transcribing a hadith, a tradition, and so forth, referring them to those who inform is the most important terms of the knowledge of Hadith. The considerations which the transmitters must have are discussed as detail first of all in the hadith sciences and the branches of other sicience. İn these works the conditions must bear the transmitter are discussed under the headlines of Ádl, i.e of righteous conduct and of dhabt (highest literary accuracy). Also it has been especially discussed the subject of "the acting with the knovledge he learned" as the testicle wich must have the student and teacher of the hadith. Identification of the authenticity and weaknesses of narration, the subject which how should be understood and be act with them is discussed with details in many branches. In this regard, especially of hadith methodology and fiqh methodology books come to the fore. The subject of the act of transmitter as proper to his narration is discussed in these two branches of science and explained widly. Therefore, In this study, we will consantrate on the subject which how the scholars examined the, “transmitter's act not to the contrary of his narration”

Keywords