SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUM BELİRLEYİCİLERİ: Pamukkale Üniversitesi Örneği

Author:

Number of pages: 27-42
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarını etkileyen etmenleri belirlemeye yöneliktir. Araştırmaya 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi 1., 2., 3., ve 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 250 öğrenci katılmıştır. Ölçme aracı olarak 31 maddeden oluşan 5’li likert ölçek kullanılmıştır. Ölçekte tutum belirleyicileri olarak kullanılan değişkenler; “coğrafya kurs ve projelerine katılım, abone olunan dergi ve üye olunan gru” gibi sorgulamalar olup daha önceki araştırmalarda yer alan “cinsiyet, öğrenim durumu, sınıf düzeyi, başarı notları, devam ettikleri okul, diploma notları, kardeş sayısı, baba öğrenim durumu, yerleşim yeri” gibi değişkenlerden farklılık göstermektedir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmış, sonuçlar ilgili bölümlerde ifade edilmiştir. Araştırma, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde “ders ortamlarının” son sırada yer aldığını göstermektedir. Bu da dersliklerin yeniden düzenlenmesi hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Araştırma, bu ve benzeri sonuçları itibariyle alana katkı sunabilecek niteliktedir.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the factors affecting the attitudes towards geography course of students who educated in the Department of Social Studies Education.250 students who are studying in 1st, 2nd, 3rd, and 4th year in Social Sciences Education Department in Spring semester of 2016-2017 academic year participated in this research.In this research, 5-point likertscale wasused as a measuring toolconsists of 31 questions. Variables such as “participation in geography courses and projects, subscribed journals and affiliated groups, parental occupation” were used as the determinants of attitudes on the scale.These variables are different from the variables that were used in previous research such as “gender, education status, class level, grade of success, school attended, diploma grades, number of siblings, father education status, settlement place”. The SPSS 21.0 package program was used in the evaluation of the research data and these results are expressed in the relevant sections. The study shows that “learning environment” is the last place in the development of positive attitudes of students to the geography lesson in Social Studies Education Department. This suggests that more study should be done to reorganize the classrooms. The research can provide a contribution to this field.

Keywords