TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNANSMANINDA KAMU DIŞI KAYNAKLARIN YERİ

Author:

Number of pages: 378-388
Year-Number: 2017-49

Abstract

Bu araştırmanın amacı eğitimin finansmanında kamu dışı kaynakların ne kadar kullanıldığını incelemektir. Kamu dışı kaynakların ne kadar kullanıldığının tespit edilmesiyle birlikte kamu kaynakları ile kıyaslama yapılarak bir tartışma yaratılmıştır. Bu araştırma bir derleme çalışması olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmada eğitimin finansmanında kamu dışı kaynaklara, yani diğer tüm özel kaynaklara yönelik bakış açıları ilgili alan yazın taranarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken eğitimin finansmanında özel sektöre yönelik görüşlerin sunulmasının yanında, kimi zaman kamu kaynaklarına da göndermeler yapılmıştır. Eğitimde kamu dışı kaynaklar ele alınırken bu kaynakların gerekliliğini vurgulayan düşüncelerin belirtilmesiyle birlikte, eğitimde özel kaynaklara eleştirel yaklaşan araştırmalara da özellikle yer verilmiştir. Neoliberal eğitim politikaları, son yıllarda bir hak ve kamu hizmeti olarak kabul edilen eğitimin “yatırım malı” yerine, bedelini kişilerin ödeyeceği “tüketim malı” olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu durum eğitimin piyasalaşması ve eğitimde kamu dışı kaynaklara doğru olan eğilimi artırmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to examine how private resources are used in the financing of education. A discussion has been made by making comparisons with public resources, with the determination of how much private resources are used. This research is designed as a descriptive study. In this study, the perspectives of non-public sources, i.e. all other private sources, in the financing of education were examined by reviewing the related literature. Opinions on the private sector are presented in the financing of education as well as they are sometimes related to public sources. While the private sources in education are mentioned, the necessity of these resources and researches that critically approach the private sources in education are also mentioned. Neoliberal education policies have led education into becoming an “investment property” paid by the people, which was regarded as a right and public service in the past. This situation has increased the tendency towards the private resources in education and education has become marketable.

Keywords