ÖĞRETMENLERİN MESLEĞE ANGAJE OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN OKUL GÜVENLİĞİNİN ROLÜ

Author:

Number of pages: 478-496
Year-Number: 2017-49

Abstract

Eğitimin günümüz dünyasında bireyin ve toplumun gelişimi için ne kadar değerli olduğu tartışmasız bir gerçektir. Eğitim sürecinin formal anlamda profesyonel olarak ilgili uzmanlarca yürütüldüğü yer ise okullar ve bunun işgörenleri öğretmenlerdir. Öğretmenlerin mesleki anlamda kendi işine bağlılığını ifade eden angaje olma kavramı da eğitim sürecinin verimli devam ettirilmesinde öne çıkan unsurlardan birisidir. Okullarda yaşanan güvenlik sorunlarının öğretmenlerin mesleğe angaje olmaları üzerindeki rolü ve etkisi de çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden okul güvenliğinin tüm boyutlarının etkisinin öğretmenlerin mesleğe angaje olmaları üzerindeki rolünün incelenmesi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmacı okul güvenliğinin boyutları üzerinde ölçek geliştirmiş ve mesleki bağlılık ölçeğini kullanmıştır. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır il merkezinde bulunan ortaöğretim kurumlarında görev yapan 331 öğretmen oluşturmuştur. Kullanılan ölçekler öğretmenler üzerinde uygulanarak elde edilen bulgular ışığında tartışma yapılarak bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin okul güvenliği algılarının mesleki bağlılık düzeyi üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

It is a fact without question that education is so important in development of both an i

Keywords