ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN ANNE-BABALARIN YAŞAM DOYUMU DÜZEYİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 390-399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, özel gereksinimli çocuğu olan anne-babaların yaşam doyumu düzeyini belirlemek ve yaşam doyumunu bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini, toplam 1993, örneklemini ise 326 anne-baba oluşturmuştur. Araştırma sonuçları şunlardır: 1- Özel gereksinimli çocuğu olan anne-babaların yaşam doyum düzeyi orta derecedir.2-Anne-babaların yaşam doyumu ile yaş, cinsiyet ve iş durumu gibi değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 3- Anne-babaların yaşam doyumu ile eğitim durumu, medeni durum,özel gereksinimli çocuk sayısı, algılanan ekonomik gelir, eşler arasındaki iletişim, sosyal destek durumu değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 4- Eğitim durumu yüksek olan, evliliğini sürdüren, daha az özel gereksinimli çocuğa sahip olan, ekonomik geliri daha yüksek olan, eşi ile iyi iletişimi olan ve sosyal desteği iyi düzeyde hisseden anne-babaların yaşam doyumları daha yüksek bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine life satisfaction level of parents with special needs child and examine in terms of various variables. In the research, comparative relational screening model was used. The research population consisted of a total of 1993 and the sample consisted of 326 parents. The results of the research are as follows: 1-Life satisfaction level of parents with special needs child is moderate.2-There is no significant relationship between life satisfaction of parents and age, gender and employment status.3-There is a significant relationship between life satisfaction of parents and educational status, marital status, number of special needs child, perceived economic income, communication between spouses, social support status.4- Life satisfaction level of parents with well-educated, continuing the marriage, having only one child with special needs, higher economic income, good communication with spouses and a good level of social support were found higher.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics