MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN EĞİTİM HİZMETİNİN KALİTESİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ROLÜNE İLİŞKİN BİR İNCELEME: YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-50
Language : null
Konu : Yönetim
Number of pages: 569-580
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında, verilen eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması yer almaktadır. Bu anlamda öğrencilerin eğitim aldıkları birimlere ilişkin algılarının ölçülmesi üniversitelerin faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Bu çalışma, eğitim hizmet kalitesinde öğretim elemanlarının rolünü ve öğrencilerin okuldaki memnuniyet etkisini araştırmak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bakış açılarına göre, öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve uzmanlıkları, iletişim becerileri, problem çözme becerileri ile öğrencilere karşı tutumlarını ortaya çıkartmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak Y.Ü. Yalova MYO’ da 367 öğrenci ile 41 öğretim elemanına anket uygulamak suretiyle toplanan veriler SPSS 18 paket programı kullanılarak; faktör analizi, güvenirlik analizi, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA testi, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretim elemanları ile öğrenciler arasında sadece öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve problem çözme becerilerine ilişkin algılarında istatiksel anlamda farklılıklar olduğu, programlar arasında ise okuldan memnuniyet ve diğer boyutlar açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur

Keywords

Abstract

Rising the quality of education and satisfaction of students are among the goals of the universities. So it is important to assess perception about institution which students study in because of achievement successfully. The aim of this paper is to make clear of role and efficiency of lecturers according to quality of education, to reveal professionalism, knowledge, ability of communication and problem solving of lecturers. According to this aim by applying the survey towards 367 students and 41 lecturers in Yalova vocational school of Y.Ü., dates are analyzed by using SPSS18 package programmers; frequency table, analysis of factor, analysis of reliability, independent- samples t test, one-way ANOVA test, correlations and multiple linear regressions test. According to survey discovery it is stated that there are differences among lecturers and students, in perception of professional knowledge and solving problem ability of only lecturers; among programmers there are significant differences taking into consideration of pleasure and another dimensions according to statically.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics