HASTANELERDE İŞ TATMİNİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDET DAVRANIŞLARI ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 15-26
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmanın amacı, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumunun ve işyeri şiddet algısının belirlenmesi, demografik değişkenler ve işyeri şiddet algısı açısından iş doyumunun değerlendirilmesidir. Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, hastanelerde çalışan sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirildi. Çalışanların işyerinde %86,1’nin şiddet ile karşılaşma endişesi hissettiği ve %66,1’nin herhangi bir şiddet türü ile karşılaştığı belirlendi. Çalışanların iş doyumu faktörleri ortalama olarak incelendiğinde; beklentiler ve ücret-ödül sistemi düşük, işin kendisi-kuralları, yönetim ve genel iş doyumu orta düzeyde bulundu. Cinsiyet, eğitim, unvan, kurum, nöbet tutma ve şiddete maruz kalma durumu ile çalışanların iş doyumu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Çalışanların iş doyumu demografik özelliklere ve işyeri şiddet algısına göre değişmektedir.

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to determine health workers’ perception of job satisfaction and violent behaviors against them and to evaluate job satisfaction in terms of demographic variables and violent behaviors at hospitals. This cross sectional and descriptive study is carried out on health workers who works in hospitals. 86.1% health workers are worry about experiencing violent behaviors at hospital and 66.1% of them experienced violent behavior at least once while they were working at hospital. When health workers’ job satisfaction is averagely analyzed; expectations and payment-award system are at low level, work itself-rules, management and general job satisfaction are at intermediate level. There is a statistically meaningful difference between sexuality, education, seniority, institution, watching at night, feeling anxiety about workplace violence, experiencing violent behaviors and their job satisfaction points. Health workers’ job satiscaftion changes according to demographic variables and perception of violent behaviors against them at hospitals.

Keywords