TİCARET SONRASI VERİLERLE REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN İNDEKSLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI

Author:

Number of pages: 424-444
Year-Number: 2017-47

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ticaret sonrası verilere dayalı rekabet gücünün ölçülmesinde kullanılan indeksleri bir araya toplayarak bu konuda bir literatür oluşturmaktır. Çalışmada ihracat rekabet gücünün yanı sıra mevcut ticari durumun belirlenmesi için kullanılan endüstri içi ticaret, ihracat ve ithalat yoğunlaşma oranı ve ihracat benzerliği gibi ölçüm yöntemlerine de yer verilmiştir. Çalışmanın yöntemi, bu konudaki ulusal ve uluslararası çalışmaların birincil kaynaklarının taranmasıdır. Ticaret sonrası verileri kullanarak rekabet gücünü ölçmeye yönelik ilk girişimi Liesner (1958) yapmış ve bunun için bir indeks geliştirmiştir. Daha sonra bu indeksi Bela Balassa (1965) çeşitli indekslerle geliştirmiştir. Balassa’nın indeksleri ithalata yeterince yer vermediği ve çifte hesap hatasına (double counting) düştüğü için, Thomas L. Vollrath (1991) tarafından eleştirilmiş ve kendisi de Balassa’nın indeksini geliştirmiştir. Bu çalışmada ticaret sonrası ihracat ve ithalat verilerine dayalı ölçümlerde kullanılan farklı indekslere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aims at establishing a literature review on the indices used for measuring competitiveness with post-trade data by gathering different indices. Scope of our study includes the measurement methods used for assessing export competitiveness as well as the other methods used for measuring intra-industry trade, export and import concentration ratio and export similarity. Our approach is based on the methodology of scanning the primary resources of national and international studies. First attempt on measuring competitiveness with post-trade data was made by Liesner (1958) and he developed an indice for this purpose. Afterwards, Bela Balassa (1965) improved this indice using different indexes. As Balassa’s approach ignores imports and falls into error of double counting, Thomas L. Vollrath (1991) criticises Balassa’s indices and develops his indices. This study examines the different indices used for measuring competitiveness with post-trade exports and imports.

Keywords