MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE KALMA EĞİLİMLERİNE ETKİSİ: ORTACA MYO ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 206-222
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışma iletişim becerilerini gerekli kılan önemli sektörlerden biri olan turizm alanında eğitim alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri düzeylerinin turizm sektöründe kalma eğilimleri üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış olup araştırma evreni olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu belirlenmiştir. 315 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda ‘iletişim ilkeleri ve temel beceriler’ faktörünün mesleğe bakış açısı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. ‘iletişim ilkeleri ve temel beceriler’, ‘kendini ifade etme’ ve ‘iletişim kurmaya isteklilik’ faktörlerinin ise mesleği yapma eğilimini anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıfları açısından iletişim becerilerinde anlamlı farklılık tespit edilememiş, mesleğe bakış açısı ve mesleği yapma eğiliminde ise olumsuz bir gelişme olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde bulgular doğrultusunda iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitime yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to measure the influence of the communication skills of vocational college students, who are educated in the field of tourism which is one of the important sectors that need communication skills, on the tendency to stay in tourism sector. Survey technique, which is one of the quantitative research method, was used in this research and Mugla Sitki Kocaman University Ortaca Vocational College was determined as target population. As a result of the survey study conducted on 315 students, it was determined that 'communication principles and basic skills' factor has a significant effect on the occupational outlook. It was also found that 'communication principles and basic skills', 'self-expression' and 'willingness to communicate' factors have a significant effect on the tendency to make profession. Moreover, there is no significant difference in communication skills, but there are negative development on the tendency to view the profession and the tendency to make profession in terms of the classes of students. In the result part of the research, suggestions are made for the development of communication skills and vocational training depending on the findings.

Keywords