ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARI VE OKUL İKLİMİ İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 422-434
Year-Number: 2017-48

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversitedeki okul iklimiyle akademik motivasyon arasındaki ilişkinin üniversite öğrencilerinin görüşlerine göre belirlenmesidir. Araştırma betimsel bir çalışmadır ve ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2016-2017 akademik yılı güz döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi almakta olan 375 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Akademik Motivasyon Ölçeği” (Karagüven, 2012) ve “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Okul İklimi Ölçeği” (Terzi, 2015a) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler okullarında orta düzeyde (ehven-i şer) bir okul iklimi olduğunu düşünmektedir. Akademik motivasyonlarının ise ortanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Okul iklimi ile akademik motivasyon arasında pozitif yönde, orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between academic motivation in university and school climate according to the opinions of university students. The research is a descriptive study and is designed in a relational screening model. The study group of the research consists of 375 university students who were studying Pedagogical Formation Training at Balıkesir University Necatibey Education Faculty during the fall semester of 2016-2017 academic year. "Academic Motivation Scale" (Karagüven, 2012) and "School Climate Scale for University Students" (Terzi, 2015a) were used as data collection tools. According to the findings, students think that school climate is at medium level. Academic motivation level is above average. There is a moderately significant relationship between school climate and academic motivation in positive way.

Keywords